Privacyverklaring Drykoningen Advocaten

Advocaten zijn op grond van de Advocatenwet verplicht tot geheimhouding van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van hun beroepsuitoefening kennis nemen. Daaruit volgt dat wij de persoonsgegevens die we van je verzamelen en verwerken nooit met derden zullen delen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk dat je van ons verwacht.

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk waarbij we persoonsgegevens van cliënten met derden delen is de aanvraag van een toevoeging in het kader van de gefinancierde rechtsbijstand. Bij de aanvraag moeten we onder andere de naam, de geboortedatum, het adres, het BSN en de gezinssamenstelling van de aanvrager opgeven aan de Raad voor Rechtsbijstand. Dus ja, ook wij moeten persoonsgegevens van onze cliënten delen met derden. Maar als we dat doen, is dat altijd uitsluitend en alleen ten behoeve van de uitvoering van het werk dat ons door de betreffende cliënt is opgedragen. We zullen je gegevens dus nooit of te nimmer met derden delen ten behoeve van commerciële doeleinden of marketing doeleinden of wat voor andere doeleinden dan ook. In de onderstaande privacyverklaring hebben we het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens op een rijtje gezet.

Persoonsgegevens

Drykoningen Advocaten verwerkt persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van je verwerken: naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) of vreemdelingennummer, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, maar daarnaast kunnen wij ook via derden persoonsgegevens van je verkrijgen. Dat kunnen onder andere wederpartijen zijn, of het Openbaar Ministerie (strafdossiers en justitiële documentatie), rechtbanken, openbare bronnen (kadaster, handelsregister), of behandelende artsen of andere zorgverleners – uiteraard alleen nadat je daartoe een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging hebt gegeven.

Persoonsgegevens van derden

Soms moeten wij ook de persoonsgegevens van een eventuele (fiscale) partner verwerken, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een toevoeging of om een alimentatieberekening te kunnen maken. Ook komt het voor dat we de persoonsgegevens van kinderen van onze cliënten verwerken, bijvoorbeeld in echtscheidingszaken of in zaken betreffende de omgang en het gezag.

Waarom verwerkt Drykoningen Advocaten je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend om de volgende redenen:
– je hebt Drykoningen Advocaten toestemming gegeven voor de verwerking;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die we met je hebben gesloten;
– de verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
– Drykoningen Advocaten heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking.

Waarvoor gebruikt Drykoningen Advocaten je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
– het uitvoeren van de aan ons verstrekte opdracht;
– het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Zo zullen we persoonsgegevens zoals naam en soms ook adres moeten vermelden in processtukken of in overeenkomsten of in correspondentie met de wederpartij. Ook wanneer we een andere advocaat zouden vragen om waar te nemen of wanneer we een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand of een deskundigenonderzoek doen, zullen we persoonsgegevens moeten delen.

Daarnaast zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat, bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Drykoningen Advocaten je persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Voor onze dossieradministratie maken wij gebruik van de diensten van AdvocaatCentraal (Central Services B.V. gevestigd te Baarn).

Het bewaren van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Je persoonsgegevens in enge zin (naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) blijven in beginsel bewaard in onze dossieradministratie. Dat is van belang omdat we geen zaken mogen behandelen waarbij we tegenover een voormalige cliënt komen te staan. We moeten bij het aannemen van een nieuwe zaak dus kunnen verifiëren dat jij niet de wederpartij bent.

Een dossier wordt na beëindiging van de zaak gescand en gearchiveerd. Het papieren dossier wordt op rechterlijke uitspraken en belangrijke documenten / contracten na vernietigd. Medische gegevens worden niet gescand en worden na beëindiging van een zaak definitief vernietigd, tenzij het deskundigenrapporten of medische adviezen betreft. Wat er van het papieren dossier overblijft, bewaren we op kantoor. Het digitale archief bewaren we op een met een wachtwoord beschermde gegevensdrager (harde schijf of SSD) die niet met het internet in verbinding staat en die niet buiten het kantoor wordt meegenomen. Omdat we tot 20 jaar na beëindiging van de rechtsbijstand aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten, kunnen dossiers tot 20 jaar worden bewaard.

Welke rechten heb je?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je diverse rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens of verwijdering van je persoonsgegevens of tot intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen naar Drykoningen Advocaten, Vleutenseweg 250-254, 3532 HR Utrecht. Je ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van je verzoek bericht van ons. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij aan je verzoek als betrokkene geen (volledige) uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Een klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies kun je weigeren als je onze website bezoekt. Wij plaatsen geen cookies. We zouden niet weten waarvoor.