Algemene voorwaarden Drykoningen Advocaten

1. Definities

a) Het kantoor: de eenmanszaak Drykoningen Advocaten, ingeschreven bij de KvK in Utrecht onder nummer 82081751;
b) De cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie het kantoor een overeenkomst van opdracht heeft gesloten;
c) De advocaat: één van de advocaten verbonden aan het kantoor Drykoningen Advocaten;

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij het kantoor diensten aanbiedt of levert. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Opdracht

a.) Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Uitsluitend een aan het kantoor verbonden advocaat kan het kantoor vertegenwoordigen bij de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.
b.) Een overeenkomst komt uitsluitend met het kantoor tot stand, ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één of meer medewerkers van het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c.) Het kantoor verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis, en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een aan het kantoor verbonden advocaat.

4. Declaratie

a.) Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeen gekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan het kantoor.
b.) Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
c.) Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht door het kantoor.
d.) Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met tussentijdse afrekeningen of met de eindafrekening.
e.) In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing en / of anderszins voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling

a.) Declaraties dienen zonder opschorting of verrekening binnen de op de declaratie vermelde termijn te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Indien de cliënt een ondernemer of bedrijf is, is deze de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de cliënt een consument is, is deze de wettelijke rente verschuldigd.
b.) De cliënt stemt ermee in en verleent bij voorbaat toestemming aan het kantoor om openstaande declaraties te verrekenen met tegoeden die het kantoor voor of namens de cliënt zal ontvangen of onder zich zal houden, ook wanneer die tegoeden op de rekening van de hierna te noemen Stichting Beheer Derdengelden Drykoningen Advocaten worden ontvangen.
c.) Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op grond van de toepasselijke regelgeving toegestane maximum) tegen behoorlijk bewijs van betaling, leidt tot kwijting van de cliënt.
d.) Als het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering ten laste van de cliënt. Indien de cliënt een ondernemer of bedrijf is, bedragen de invorderingskosten 15 % van het openstaande saldo met een minimum van € 250,–. Indien de cliënt een consument is, geldt het dan vigerende BIK-incassotarief.
e.) Indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de betrokken advocaat weigeren om aan te vangen met de werkzaamheden dan wel de werkzaamheden met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van het kantoor of de advocaat kan leiden.

6. Gelden van derden

a.) Het kantoor heeft een overeenkomst met de Stichting Beheer Derdengelden Drykoningen Advocaten te Utrecht. Deze stichting heeft tot doel het beheren van gelden bestemd voor de cliënten van het kantoor en voor eventuele derden in verband met de uitvoering van een opdracht voor de cliënt. De stichting heeft daarvoor een bankrekening, hierna te noemen “derdenrekening”.
b.) Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht ten behoeve van de cliënt dan wel een derde kunnen worden ontvangen, verplicht het kantoor zich deze gelden uitsluitend te laten overmaken op de derdenrekening.
c.) De op de derdenrekening vergoede rente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn.

7 . Aansprakelijkheid

a.) De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
b.) Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan de cliënt gefactureerde en door deze betaalde bedrag aan honorarium, met een maximum van € 50.000,–. De cliënt kan uitsluitend het kantoor voor dit beperkte bedrag aanspreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens een advocaat of werknemer van het kantoor is uitgesloten.
c.) Bij het inschakelen van derden, niet aan het kantoor verbonden hulppersonen, zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en / of fouten van deze derden.
d.) Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt binnen 2 jaar nadat de cliënt dan wel de benadeelde derde bekend is met de schade en vermoedt dan wel kan vermoeden dat het kantoor daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

8. Beëindiging

a.) Zowel het kantoor als de cliënt kunnen de overeenkomst van opdracht beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
b.) Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan de cliënt worden teruggegeven. Het dossier zal worden gescand en gedurende minimaal zeven jaar in digitale vorm worden bewaard. Daarna kan het digitale dossier zonder bericht worden vernietigd. Nadat het papieren dossier is gescand zal het met uitzondering van de vonnissen, beschikkingen en originele vaststellingsovereenkomsten worden vernietigd.

9. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

a.) De cliënt is ermee bekend en aanvaardt dat het kantoor op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hierna te noemen: “Wwft”, alsmede de daarbij behorende besluiten, regelingen en richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
b.) De cliënt is ermee bekend dat Drykoningen Advocaten krachtens de Wwft verplicht kan zijn de cliënt te identificeren en de identificatie dient te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Drykoningen Advocaten zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.
c.) De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Drykoningen Advocaten en doet afstand van ieder recht Drykoningen Advocaten strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van Drykoningen Advocaten in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

10. Geschillen

Op de overeenkomsten met het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt kunnen conform de op de website van Drykoningen Advocaten gepubliceerde klachtenregeling worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. Geschillen die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland worden beslecht.